Kadernota 2018-2020

 

Op dinsdagavond 23 mei hebben alle partijen hun algemene beschouwingen uitgesproken over de kadernota voor de periode van 2018-2021. Namens de ChristenUnie Zaanstad heeft Christa Neefjes de algemene beschouwing uitgesproken.

Een stevig fundament voor mens en stad

Voorzitter,

De grote lijnen in deze Kadernota zijn:

  • doorgaan in het spoor wat is ingezet – goed aanhaken bij de groei en op belangrijke transities in de voorhoede meedoen;
  • het overschot van 2016 eerst gebruiken om tekorten te dekken en reserves te vormen waar wij grotere uitgaven verwachten zoals voor de Omgevingswet, een verstandige keuze;
  • blijven investeren in mensen en in de stad;
  • en bij de meicirculaire bezien of er financiële ruimte is voor meer kwaliteit van leven. Welke prioriteiten wij dan stellen daar kom daar later op terug.

Doorgaan is doorzetten, blijvend investeren in mensen en in de stad. Beide. Het sociaal domein en stedelijke ontwikkeling hangen nauw samen. Mensen maken de stad en hoe beter mensen in staat zijn om hun talenten en gezonde relaties te ontwikkelen, hoe meer de stad in haar samenhang floreren zal.  Voor die ontwikkeling is een goede basis nodig, goede huizen, goede infrastructuur en goede voorzieningen. Wij zijn dankbaar voor wat er is en werken aan wat ontbreekt of beter moet. De Zaanse Energie Agenda wordt voortgezet en met Extra Formatie op Stedelijke ontwikkeling pakken we kansen en kunnen we nieuwe initiatieven goed beoordelen op alle aspecten die wij met elkaar belangrijk vinden: groei ja, maar met behoud van leefbaarheid en identiteit van de stad en de dorpen.

Op de volgende onderdelen gaan wij het gesprek met de Raad en het College graag aan.

1. BUIG
Het budget dat wij krijgen voor de uitvoering van de Participatiewet is op dit moment tekort  maar dat is voor de ChristenUnie niet de hoofdreden om extra maatregelen te nemen om mensen uit een uitkering te krijgen. Leven op bijstandsniveau maakt het voor velen moeilijk om ‘mee te doen’ en een gevoel te hebben ‘mee te tellen’. Werk is geen toverwoord maar helpt zeker. Mensen opleiden aansluitend bij de vraag op de arbeidsmarkt klinkt logisch maar die arbeidsmarkt is over de jaren heen wisselend. Laat mensen de talenten die zij hebben kunnen ontwikkelen en ondersteun hen daarbij! Werk is ook zelfstandig ondernemerschap, wij zien daar mogelijkheden voor het Participatiebedrijf en het is goed dat scholen ontluikend ondernemerschap bij kinderen aanwakkeren.
De ChristenUnie is blij met de groei van sociale ondernemingen in Zaanstad. Dat is een mes dat aan twee kanten snijdt: mensen verdienen hun boterham en het rendement vloeit terug naar de samenleving: 100% Social Return on Investment, daar moeten wij op inzetten!

2. Armoedebestrijding
Het Rijk erkent met de extra middelen die zij toekent voor Kinderen in Armoede dat juist deze groep aandacht nodig heeft. Kinderen zijn afhankelijk van keuzes van anderen en kunnen zelf vaak weinig doen om omstandigheden te verbeteren. Zaanstad heeft een goed Armoedebeleid maar deze extra Rijksmiddelen willen wij wel specifiek ten behoeve van kinderen aanwenden en wij willen niet dat dit in de algemene pot belandt.

3. Buurthuizen
De verzelfstandigde buurthuizen doen het goed en daarom wil de ChristenUnie óók vanavond haar waardering uitspreken voor alle vrijwillige inzet daarbij. Het succes heeft echter ook een andere kant. Is de ondersteuningsregeling die wij begin 2014 als raad vaststelden nog voldoende? Wij zijn van mening dat er met de groeiende werkzaamheden anno 2017 meer nodig is. Wij wachten het resultaat van de evaluatie af maar het is voor ons nu al duidelijk dat er meer geld beschikbaar moet worden gesteld.

4. Succes ook voor de sociale wijkteams
zij worden steeds beter gevonden door onze burgers en wij leggen als gemeente ook veel taken bij hen neer vanwege de integrale aanpak die dan mogelijk is. Met als gevolg een hoge werkdruk en een grote belasting voor de medewerkers.
Het langer zelfstandig thuiswonen en de ondersteuning van meer mantelzorgers brengt ook een verzwaring van taken. Blijvend aandacht hiervoor.
Bovenwijkse projecten zoals The Lighthouse YFC en Schuldhulpmaatje kosten de gemeente geen cent maar doen zeer goed werk. Verdienen zij niet een plek op de sociale kaart zodat SWT’s en Jeugdteams hen weten te vinden? Graag een reactie van de wethouder.

5. Voor nieuwe Zaankanters is het erg belangrijk om zo snel mogelijk actief mee te doen.
Nu het AZC niet doorgaat en de POL-locatie sluit kunnen de huidige vrijwilligers, met alle expertise rond vluchtelingenopvang die is opgebouwd, een sterke partner van de gemeente zijn. We horen graag wat hierin de plannen zijn.

Als er meer financiële ruimte komt…… geeft de ChristenUnie prioriteit aan:

  • het inrichten van een Domusvoorziening;
  • een opvang voor zwerfjongeren, zoals door de Raad gevraagd met motie 30 Begroting;
  • een bijdrage aan de verplaatsing van het Molenmuseum naar de Zaanse Schans.

Vervolgens moet het Investeringsfonds in de toekomst zijn voeding behouden zodat er ook na 2020 geïnvesteerd kan worden in Zaanstad. We denken bijvoorbeeld aan het lange termijn project van het   ondergronds brengen van het spoor. Het wordt hoog tijd dat ‘de gemeente hiervoor gaat lobbyen’ want dat hebben wij vorige zomer bij MAAK.Zaanstad al besloten.

Voorzitter,

Een stevig fundament is de titel van deze Kadernota. Hoe nodig is dat op onze ‘slappe bodem’ en tegelijkertijd geloven wij dat Zaanstad met de ingezette koers een aantal stevige pijlers heeft neergezet waarop ons ‘gebouw’ kan groeien. Met haar inwoners als ‘levende stenen’ verbonden aan elkaar omdat we allemaal immers Zaankanters zijn of dat gaan worden.

Mei 2017, namens de fractie van de ChristenUnie,
Christa Neefjes-IJfs