Algemene beschouwingen begroting 2019 – 2022

Voorzitter,

De kaderbrief van juli is in deze begroting financieel uitgewerkt. Er is in die korte tijd geen nieuw beleid gekomen en we weten ook allemaal dat er nog een behoorlijke opgave ligt om het tekort op de jeugdzorg te beteugelen dus het zou erg onverstandig zijn om nu veel extra wensen neer te leggen. Ook is dit College nog amper door haar eerste 150 dagen heen waarin we hen ook nog vooral de stad in hebben gestuurd. Toch zien we aan de hoeveelheid moties dat wij als Raad nog meer gaan vragen, aan B&W en via hen aan de organisatie. De ChristenUnie doet hier zelfs aan mee. Soms omdat we iets erg belangrijk vinden, soms omdat iets niet MEER moet maar wel ANDERS.

Wij vragen ons af: is er ook nagedacht over wat ‘een tandje minder kan’. In de tijd van crisis hebben we bijv. ingezet op marketing en toerisme en inspanningen om ‘de stad op kaart zetten bij ontwikkelaars’. Nu kun je zeggen: dat is ‘goed gelukt’. We kunnen de interesse voor bouwplannen niet aan en er is zelfs al sprake van overlast van toeristen. Wij willen dat er nu goede kaders komen voor de vestiging en spreiding van hotels zodat wij over een paar jaar niet dezelfde problemen hebben als Amsterdam.

De vraag naar betaalbare woonruimte is enorm, we willen bouwen en het gebeurt, maar we zien ook nog steeds dat er plannen zijn die niet van de grond komen. Daar zijn allerlei redenen voor. Wij willen dat de Raad hier meer inzicht in krijgt en meer in betrokken wordt. Daarnaast zijn er zoveel ideeën om braakliggende grond en leegstaande panden tijdelijk in te zetten voor woonruimte. Wij willen dat daar ook zichtbaar mee aan de slag wordt gegaan. Wat kan de Raad doen om knelpunten op te lossen? Zet ons in!

Bij de Kaderbrief heeft de ChristenUnie een oproep gedaan om niet te praten, in de zin van ‘uitzenden’, maar vooral te gaan luisteren. Dat gebeurt gelukkig steeds meer: bij de nieuwe Cultuurvisie, met de Dialoog Sinterklaas, voor de uitwerking van het Ouderenbeleid en het Zaans Klimaatakkoord. Prima! Maar een enkele keer gaat het toch zomaar weer mis. We vinden het heel jammer dat over de laatste plannen rond een Monetjaar geen overleg is geweest met de Stichting Monet en de vrijwilligers daar die nota bene de bedenkers zijn van Zaanstad als Monetstad. We drukken het College op het hart om de kracht die er is onder de Zaanse bevolking en in de ‘kleinere’ vrijwilligersorganisaties te erkennen en daar mee samen te werken. Dat is beter en leuker dan het hier binnen vanachter een bureau te bedenken of alleen met de enkele grote subsidiepartners te spreken. Ga de stad in! Zoals dat nu ook gebeurt in de wijk Poelenburg door het team dat daar namens de gemeente gewoon fysiek alle dagen aanwezig en bereikbaar is. Dan leer je zien wat er echt nodig is en wat mensen willen en kunnen! En nog belangrijker: er komt een stukje vertrouwen terug in ‘de overheid’ en dat is hard nodig. Wij pleiten er overigens voor om het Actieplan Poelenburg/Peldersveld daadkrachtig voort te zetten en de opgedane ervaring en contacten te gebruiken om de problematiek in deze wijken definitief aan te pakken.

Nu er steeds meer vraag is naar arbeidskrachten in de bouw, in de zorg en in het onderwijs moet het toch lukken om meer mensen uit de bijstand en aan het werk te krijgen? Om aan het werk te gaan zijn kennis, vaardigheden (‘skills’) en motivatie nodig. Het onderwijs en het bedrijfsleven moeten meer samenwerken. Het is aan ons om ‘motivatie’ te bevorderen, enerzijds door vakmanschap hoger te waarderen, anderzijds door werken financieel aantrekkelijker te maken en praktische drempels weg te nemen. We moeten de omslag maken van ‘recht op uitkering’ naar ‘recht op werk’. Initiatieven zoals ’t Lokaal uitbreiden en het samenspel van Werkom en Sociale Wijkteams en Jeugdteams verbeteren. Dit is ook reuze belangrijk voor nieuwkomers. Werk is immers de beste manier om snel te integreren.

Om meer banen en werkervaringsplekken te creëren die ook nog eens een maatschappelijke impact hebben, zijn sociale ondernemingen een uitstekend middel. Vier jaar geleden heeft de ChristenUnie samen met GroenLinks een motie ingediend die ook is aangenomen om een verkenning hiernaar te doen. Daar hebben we niet veel van gemerkt en we zijn dus blij dat de PvdA hier opnieuw naar vraagt.

Het CDA komt met een motie Behoud Klinkend Erfgoed en denkt daarbij aan de monumentale orgels in onze streek. De ChristenUnie vindt die ook waardevol maar heeft onlangs gevraagd naar mogelijkheden om kerkgebouwen te helpen behouden. Niet alleen om het gebouw maar nog meer om de waarde voor de samenleving van de gemeenschappen die daar in en rondom de kerk eeuwenlang gevormd zijn. Plekken waar mensen elkaar ontmoeten en elkaar en anderen in hun omgeving helpen zijn kostbaar. Wat verdwijnt, komt niet meer terug. We zien uit naar het antwoord van het College op onze vragen.

Voorzitter, de ChristenUnie wenst het College van B&W veel daadkracht en wijsheid toe. Daadkracht om zichtbaar aan de slag te kunnen zijn en wijsheid om goede keuzes te maken. Bij deze begroting praten we over geld. Koning Salomo schrijft in zijn boek Spreuken: ‘gelukkig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht krijgt, want haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en goud’. Die wijsheid bidt de ChristenUnie u toe.

Namens de fractie,
Christa Neefjes-IJfs