Algemene beschouwing begroting 2018-2021

Zaanstad, 19 oktober 2017

Voorzitter,

De ChristenUnie wil het college allereerst bedanken dat alle wensen van de Kadernota zijn opgenomen in deze begroting. Met ‘goed rentmeesterschap’ ligt er nu een financieel solide basis en is er ruimte om blijvend te investeren in de stad en in een aantal hoognodige zorgvoorzieningen: een domusvoorziening en een opvang voor zwerfjongeren.
We zijn in deze jaren van 4 naar 19 verzelfstandigde buurthuizen gegaan en zij krijgen extra ondersteuning. Het burgerinitiatief de Fronikboerderij heeft een mooi resultaat en het vrijwilligerswerk van De Sluis wordt voortgezet voor statushouders. Er is steeds vaker goede samenwerking van gemeente en andere partijen en dat is een goede ontwikkeling.
We MAKEN deze stad mooier met jaarlijkse toevoegingen aan het investeringsfonds, met de voortzetting van de Zaanse Energie Agenda en funderingsherstel. De achterstand onderhoud openbare ruimte wordt sneller ingelopen.

Werk en inkomen
Zaanstad heeft en houdt ook in de toekomst een jonge beroepsbevolking. Daar is veel behoefte aan, in de zorg, in de bouw, in een gastvrije horeca, en dat zijn mooie vakgebieden met veel verschillende typen werk, van creatieve toepassingen en ambachtelijk vakmanschap tot hoog innovatieve processen. We zijn daarmee een rijke stad en dat geluid mag nog sterker gehoord worden!
Bij alle ontwikkelingen rond het participatiebedrijf (nu: ‘Werkom’) willen we opnieuw vragen om zelfstandig ondernemerschap als ‘route naar betaald werk’ gemakkelijker te maken.
Voor de Jeugdteams en Jeugdzorg blijven de kosten stijgen. Maar de ChristenUnie vindt het nog veel zorgelijker dat er capaciteit ontbreekt, dat wachtlijsten toenemen en dat jeugd daardoor geen goede zorg ontvangt. Wat gaan we daar aan doen, nu het nog kan?
Preventie – preventie – preventie. Het opbouwend jongerenwerk mag geen sluitpost meer zijn en dat wordt met de nieuwe aanbestedingen ook onderkend. Maar maak vooral gezinnen sterk. U heeft het nieuwe regeerakkoord aan uw kant en er komen extra middelen voor gezinnen om een breed plan van aanpak voor gezinsondersteuning te kunnen ontwikkelen.

RTVZaantreek
Wij maken ons zorgen over de plaatselijke journalistiek: hoe kunnen we er als gemeente aan bijdragen dat er voldoende kritische journalistiek is, zeker nu het NHD de lijn gaat volgen minder plaatselijk nieuws te brengen? Onafhankelijke en kritische journalistiek is belangrijk voor het goed functioneren van politiek en gemeentebestuur. Er wordt nu extra budget vrijgemaakt voor RTVZaanstreek. Dat is op dit moment een kwetsbare organisatie en wij zouden eerst wel meer zekerheid willen hebben dat RTVZaanstreek dit doel kan bereiken.

Het Monetjaar of de Monetjaren (meervoud)
De ChristenUnie ziet wel de kansen die een Monetjaar biedt. Er zijn echter nog heel veel vragen. Wat zijn de ideeën en wie gaat wat doen? Kunnen we het zo vormgeven dat dit het algehele culturele klimaat verbetert? Wat kost het? En wat levert het uiteindelijk op? Niet alleen economisch maar werkt het ook samenbindend? Versterkt het onze liefde voor de mooie Zaanstreek? Want met dat doel heeft de kunstenaar hier immers geschilderd?
Wij kunnen instemmen met budget voor een goede verkenning. Ook willen wij de intentie uitspreken om de komende jaren naar middelen te zoeken, onder het voorbehoud dat wij en deze raad daarover nu natuurlijk niet beslissen. Wij willen van de wethouder een bevestiging dat dit de strekking is van besluitpunt 9.

Voorzitter,
Hoe goed is het om in de laatste begroting van deze raadsperiode wat financiële ademruimte te ervaren. Toch weten we dat ons nog heel veel veranderingen te wachten staan. Ik spreek nu niet over de transities in de zorg of energie of technologie.
De samenleving ontwikkelt zich zodanig dat wij ons als ChristenUnie wel zorgen maken.
Hoe blijven wij omzien naar elkaar als dat niet meer vanzelfsprekend is?
Als er steeds meer verharding optreedt en verwijdering tussen culturen, tussen arm en rijk, tussen wel en niet kunnen meekomen in de digitale samenleving? Als eenzaamheid op de loer ligt met steeds meer eenpersoonshuishoudens en straks een hoogbejaarde generatie die wellicht minder mobiel en zelfredzaam is; hoe kunnen we dan onze stad zó inrichten dat we elkaar blijven ontmoeten, elkaar (leren) kennen en daardoor ook verantwoordelijk willen zijn voor elkaar en onze woonomgeving?
De ChristenUnie wil een gemeentelijke overheid die deze ontwikkelingen erkent en daar iets mee doet. Die mensen, organisaties en bedrijven beloont die zich met hart en ziel inzetten voor de samenleving. Organisaties die jongeren een plek bieden en hen aanmoedigen hun talenten te ontwikkelen. Ondernemers en bedrijven die mensen vanuit een uitkering werkervaring laten opdoen, die jongeren willen opleiden tot vakmensen. Buren die samen hun buurt mooier willen maken en elkaar de helpende hand toesteken waar het anders mis zou gaan. Beloon hen!

Dan ben je bezig met, zoals het coalitieakkoord zegt, samen het verschil voor onze inwoners te maken tussen ‘zomaar ergens wonen’ en ‘samenleven in een stad waar je thuis bent’.
De ChristenUnie is erg dankbaar dat God ons allen in deze vier jaar ‘tot hiertoe heeft geholpen’ en heeft ook voor de toekomst veel ‘geloof in Zaanstad’.

Namens de fractie,

Christa Neefjes-IJfs