Afval daar wil je vanaf!

 

Op donderdagavond 29 juni is er in de gemeenteraad gedebatteerd over het uitvoeringsprogramma grondstoffenplan. Dit plan gaat over de verwerking van afval, of beter gezegd: de goede grondstoffen die we nog kunnen hergebruiken. Hoe we dat gaan doen en wat de ChristenUnie daarvan vindt. Dat leest u hier.

Afval, daar wil je vanaf.

Afval, daar wil je vanaf. Je wilt dat de grondstoffen die geschikt zijn voor hergebruik van het afval gescheiden worden voor hergebruik en de rest die je overhoudt zo klein mogelijk is. Je wilt dat dit ook zo gemakkelijk mogelijk gaat en dat het zo min mogelijk kost. Daar kunnen we het in theorie allemaal mee eens zijn maar de praktijk is minder gemakkelijk.
Dit raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma Grondstoffenplan vraagt ons om akkoord te gaan met de doelstelling te streven naar halvering van het restafval. Dat is al een flinke klus en nog niet eens genoeg voor de doelstelling van de overheid. Ook vraagt het voorstel ons om akkoord te gaan met de hoofdlijnen van het nieuwe inzamelsysteem.

De ChristenUnie heeft in het Zaanstad Beraad bij monde van dhr. Andre Schipper bedenkingen geuit of dit uitvoeringsplan op dit moment de juiste weg is:

  • De techniek voor na-scheiding (met het gemak en de lage kosten bij inzameling) verbetert nog steeds maar vooralsnog is de koers bronscheiding, dus daar moeten we ons nu nog wel op richten,
  • Optimale scheiding bij hoogbouw is nog in de onderzoeksfase: versnel dit onderzoek want er wordt veel nieuwbouw gepleegd en daar zou een goed afvalsysteem al bij inbegrepen moeten zijn,
  • We krijgen nu containers voor plastic maar er is nog veel winst te behalen binnen het huidige systeem voor het gescheiden houden van GFT – als de afvalcoaches op pad gaan geef hen dan ook een duidelijke opdracht hiervoor mee, deel een jaar lang gratis GFT-zakjes uit en zie dan eens hoe dit percentage kan stijgen!

Desalniettemin zijn wij het eens met de keuze om de omschakeling zoals het grondstoffenplan voorziet nu voor zover mogelijk te gaan maken.

Gescheiden afval wordt opgehaald, restafval moet je zelf wegbrengen naar een container vlakbij.

Dat geldt dan helaas weer niet voor het grofvuil: als het opgehaald wordt dan wordt het niet gescheiden (daar moeten we ook iets op bedenken) – en we gaan er voor betalen, aldus het voorstel. Een heet hangijzer voor veel partijen, en wij zien ook de druk op de kleine portemonnee en het risico dat dat meebrengt van nog meer dumpingen in de stad. Maar als wij dit niet doen gaan we allemaal extra betalen want dan stijgt het tarief voor iedereen met € 5. De ChristenUnie zou liever zien dat afval scheiden beloond gaat worden.
Over het 4-wekelijks ophalen van het plastic: afhankelijk van je gezinsgrootte is dit misschien niet genoeg. En er is het punt van stankoverlast. Toch zit hierin de prikkel om kritisch te zijn op wat je koopt. Niets verspillen en een kritisch geluid laten horen aan fabrikanten die verantwoordelijk zijn voor de producten die zij op de markt brengen en de verpakking daarvan.
In het voorstel is de afstand tot de restafvalcontainers spannend: gaat het lukken om het voor iedereen op een redelijke wijze haalbaar te maken? Anders zien wij het restafval alsnog in de plastic kliko verdwijnen en is het resultaat nul omdat het plastic vervuild raakt.

Dat wij OF extra moeite moeten doen OF meer gaan betalen is duidelijk en de rol van de in te zetten afvalcoaches bij de uitrol over de stad is essentieel hierin.
Op veel bedenkingen vanuit de raad is het antwoord geweest: wij gaan monitoren, maatwerk leveren en zo nodig  bijstellen. Alles in dit voorstel staat en valt daarmee.
Met die toezeggingen: monitoren, maatwerk en bijstellen, geven wij dit plan een kans.

Noot na afloop van de raadsvergadering: het ‘grofvuil-tientje’ is door een amendement dat gesteund is door een meerderheid van de gemeenteraad vervallen.