ANBI

Statutaire naam: ChristenUnie Zaanstad

IBAN: NL 34 INGB 0005258166

RSIN: 815170361
KvK-nummer: 34197942

Postadres:
ChristenUnie Zaanstad

T.a.v. Bestuursvoorzitter E. Holwerda
p/a Cacaomolen 8
1541 RM Koog aan de Zaan

Doelstelling
De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:
Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  • Afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie;
  • giften.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Voorzitter: Eelco Holwerda

Penningmeester: Martin van der Steen

Secretaris: Minke Simonse

Algemeen Bestuurslid: Otto Ferf Jentink

Beloning
Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag
Lees hier het jaarverslag over 2020

Financiële verantwoording
Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hier:

Download de financiële verantwoording over 2015

Download de financiële verantwoording over 2016

Download de financiële verantwoording over 2017

Download de financiële verantwoording over 2018

Gedeelte in verband met giften reglement
Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
Overzicht van bijdragen > €4500
Financieel verslag op basis van WFPP